Ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης Αντ/ρχος Νίκος Κοτσώνης παύθηκε από τον Δήμαρχο

Ημερομηνία: 13-07-2022

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και πρώτος σε σταυρούς Νίκος Κοτσώνης παύθηκε από τα καθήκοντά του με απόφαση του Δημάρχου Πύργου

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 11- 07-2022
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. :19484
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
« Ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου »
Ο Δήμαρχος Πύργου
έχοντας υπόψη και λοιπά :
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Ανακαλούμε από σήμερα (11/07/2022) την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 31870/10-11-2021
Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Κοτσώνη Νικολάου ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών Υπηρεσιών – Απασχόλησης και Τουρισμού – Νέων Τεχνολογιών και
Πληροφορικής του Δήμου Πύργου και απαλλάσσουμε τον ανωτέρω από την
άσκηση των ανατιθέμενων σ΄αυτόν αρμοδιοτήτων, πριν τη λήξη της θητείας του,
για τους κάτωθι σημαντικούς λόγους :
 Η διοικητική συμπεριφορά του ανωτέρω καθίσταται αντίθετη με τις αρχές
και τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται το
κλίμα συνεργασίας και να προκαλούνται προβλήματα στην εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου.
 Διαπιστώνεται σοβαρότατο θέμα παντελούς έλλειψης διάθεσης συνεργασίας
με το Δήμαρχο, που αναιρεί την εμπιστοσύνη και την αρχή της
επικουρικότητας στα καθήκοντα του Δημάρχου από πλευράς Αντιδημάρχου.
 Αν και του ζητήθηκε να υποβάλλει την παραίτησή του δεδομένου ότι έχει
καταστεί αδύνατη πλέον η όποια συνεργασία μαζί του , μέχρι σήμερα δεν το
έχει πράξει, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται φαινόμενα δυσλειτουργίας
στο έργο της Δημοτικής Αρχής.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου.
 
Κοινοποίηση:
-Πρόεδρο Δημ .Συμβουλίου
-Αντιδ/ρχους Δήμου Πύργου
– Γενικό Γραμματέα
– Δ/νσεις Δήμου Πύργου
– κ. Κοτσώνη Νικόλαο
 

Ο Δήμαρχος Πύργου

Παναγιώτης Αντωνακόπουλος


Ροή