Επιχορήγηση για τις επιχειρήσεις Γυμναστηρίων και Παιδότοπων

Ημερομηνία: 23-10-2021

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με την ένταξη διακοσίων σαράντα τεσσάρων (244) αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 2.246.712,19 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε οκτακόσια ενενήντα ένα (891) και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 8.571.712,95 ευρώ.

ΠΗΓΗ :  Επιμελητήριο  Ηλείας


Ροή